Daňový pardon Ministerstva financí ČR – zálohová povinnost daně silniční a příslušenství daně DPH

Ministr financí, pan Zbyněk Stanjura, reagoval na světové události a jejich finanční důsledky „Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události“.

Rozhodnutí bylo zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 dne 24.3.2022 a obsahuje následující dvě rozhodnutí:

  1. Prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky vzniklý na dani z přidané hodnoty (dále „DHP“) plátcům daně DPH nebo identifikovaným osobám, u nichž převažující část příjmů pochází z podnikání v oblasti dopravy.

Rozhodnutí stanovuje specifikaci osob, kterých se to týká, povinnost oznámení splnění skutečností příslušenému správci daně při podání řádného/dodatečného daňového přiznání k DPH, zdaňovací období, kterých se týká prominutí a povinnost úhrady daně DPH nejpozději k 31.10.2022, k níž se předmětný úrok z prodlení/posečkané částky váže.

Definice úroku z prodlení je obsažena v § 252 daňového řádu. Definice úroku z posečkané částky se řídí ustanovením § 253 daňového řádu. Základním rozlišením je, že úrok z posečkané částky oproti úroku z prodlení vzniká u daně, u které bylo povolena správcem daně pozdější úhrada (např. postupnými splátkami). Platební neschopnost podnikatele nebo obchodní společnosti byla zavčas řešena se správcem daně. Motivací a pomyslnou „odměnou“ je, že sankce v podobě výše úroku z posečkané částky je nižší, než když je vyměřena správcem daně u úroku z prodlení.

Svými důsledky významnější je druhé rozhodnutí, kterým je:

  1. prominutí zálohové povinnosti poplatníků daně silniční v roce 2022

Zálohová povinnost dle zákona č. 16/1993 Sb. o dani silniční (dále „SD“) se platí dle § 10 SD se splatností 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Následně dochází k 31.1. následujícího roku (např. 31.1.2023) k zúčtování hrazených záloh a doplatku daně v podaném přiznání k SD za celý rok zpětně (rok 2022).

Letos bude tímto rozhodnutím poplatníkům zálohová povinnost prominuta. Z rozhodnutí plynou následující skutečnosti:

  1. Prominutím záloh na SD nedochází k prominutí samotné daně. I nadále trvá vybraným poplatníkům povinnost přiznání k SD v zákonném termínu (viz výše).
  2. Jedná se o hromadný generální pardon. Poplatníci daně neobdrží žádné rozhodnutí (např. do datové schránky)
  3. Poplatnicí nemusí činit jakékoliv úkony vůči správci daně (např. oznámit, že splňují podmínky předmětu SD)

Finanční správa zveřejnila informaci, že se připravuje novela zákona o SD. Předběžně se hovoří o tom, že by se týkala poplatníků, kteří využívají osobní vozidla a nákladní vozidla do 12 tun a zpětně již na celý rok 2022. Realita může být jiná. Nechme se příjemně překvapit.

Originál verze rozhodnutí k otevření na stránkách ministerstva a proklikem zde:

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2022-c-06.pdf

Autor: Ing. Štěpán Eichinger