VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vzdělání pro vás s.r.o.

kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc

 

 

1. PREAMBULE

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro přihlašování na kurzy na stránkách www.vzdelaniprovas.cz

1.2. Společnost Vzdělání pro vás s.r.o., IČ: 093 78 685, se sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, vedenou u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 82913/KSOS, v rámci své podnikatelské činnosti realizuje vzdělávací a rekvalifikační kurzy pod obchodní značkou Vzdělání pro vás.

1.3. Tyto VOP upravují vztahy mezi společnosti Vzdělání pro vás s.r.o., a zájemci a účastníky jednotlivých kurzů.

2. DEFINICE

2.1. Vzdělání pro vás

Společnost Vzdělání pro vás s.r.o., IČ: 093 78 685, se sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, vedenou u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 82913/KSOS je v těchto VOP uváděna dále také jen jako „VpV“.

2.2. Zájemce

Zájemce o kurz i účastník kurzu je dále v těchto VOP uváděn také jen jako „Zájemce“.

Zájemce je spotřebitelem nebo podnikatelem.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy s VpV nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává VpV pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení přihlášky, dále údaje nutné pro evidenci u akreditovaných kurzů a kurzů placených prostřednictvím dotačních programů, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na účetních a daňových dokladech. Právní vztahy VpV se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává, na vlastní účet a odpovědnost, výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.3. Kurz

Každý z kurzů prezentovaných na stránkách www.vzdelaniprovas.cz je v těchto VOP uváděn také jen jako „Kurz“. Vzdělávací služby jsou poskytovány poskytovatelem formou kurzů, jejichž obsah, rozsah, délka a místo konání jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vzdelaniprovas.cz .

 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VpV zpracovávají osobní údaje Zájemce dle zásad, které Zájemce nalezne na http://www.vzdelaniprovas.cz/informace/ochrana-osobnich-udaju/.

4. PŘIHLÁŠKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Přihlášku je Zájemce oprávněn zaslat VpV pouze prostřednictvím objednávkového systému na stránkách www.vzdelaniprovas.cz nebo e-mailem na info@vzdelaniprovas.cz. Zájemce odesláním přihlášky na kurz potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Zájemce dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním přihlášky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4.2. Zaslaná přihláška je pro Zájemce závazná. Po zaslání přihlášky obdrží Zájemce platební instrukce, zejména číslo bankovního účtu, výši a variabilní symbol pro úhradu kurzovného.

4.3. Doporučený datum splatnosti kurzovného je do 5 pracovních dnů od odeslání přihlášky, avšak nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením objednaného kurzu.

4.4. V případě přihlášky uskutečněné Podnikatelem může Zájemce požádat o zaslání zálohové faktury.

4.5. VpV sdělí Zájemci nejpozději do 3 pracovních dnů od úhrady celé výše kurzovného, zda přihlášku potvrzuji či nikoli. Místo v kurzu má Zájemce závazně rezervováno po úhradě celé výše kurzovného.

4.6. Pokud Zájemce neuhradí celou výši kurzovného dle doporučeného datumu splatnosti nebo se do tohoto data s VpV nedohodne na jiném datu úhrady, bude VpV jeho přihláška zrušena a místo v kurzu bude postoupeno dalšímu zájemci.

4.7. V případě zájmu o úhradu kurzu Úřadem práce postup je popsán na www.vzdelaniprovas.cz/informace/uhrada-uradem-prace.

4.8. Smlouva mezi VpV a Zájemcem je uzavřena okamžikem, kdy VpV potvrdí přihlášku.

4.9. Vzniklou Smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.10. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, odesláním přihlášky souhlasí s uzavřením smlouvy v českém jazyce. Po uzavření smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před odesláním přihlášky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

5. KURZOVNÉ, PLATBA A DOKLAD

Cena (dále také Kurzovné) uváděná na stránkách www.vzdelaniprovas.cz je smluvní, konečná, vždy aktuální a platná, a to po dobu, kdy je takto VpV nabízena. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi VpV a Zájemcem platí cena uvedená v době odeslání přihlášky. V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály, drobné občerstvení a případné bonusy. Materiály dostávají Zájemci vždy první den samostatného výukového modulu.

VpV akceptuji následující platební podmínky: Bankovním převodem. V hotovosti lze uhradit jen před zahájením kurzu, a to po předchozí domluvě s VpV.

Vyúčtovací doklad obdrží Zájemce v první den konání objednaného kurzu.

V případě schválení úhrady kurzovného prostřednictvím Úřadu práce doloží Zájemce nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu od Úřadu práce.

Při nesplnění podmínek úhrady ceny Úřadem práce zavazuje se Zájemce k úhradě plné ceny kurzu nejpozději do 3 dnů od výzvy VpV.

VpV si vyhrazuji právo vypsané slevy, které jsou platné při splnění stanovených podmínek uvedených na http://www.vzdelaniprovas.cz/informace/akcni-nabidky-slevy/, nepřiznat nebo kdykoliv a bez udání důvodů zrušit. Tímto Zájemci nevzniká žádný nárok na finanční kompenzaci.

VpV si vyhrazuji právo poskytované bonusy změnit, neposkytnout nebo zrušit. Tímto Zájemci nevzniká žádný nárok na finanční kompenzaci.

6. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY

6.1. Storno

Zájemce má právo Smlouvu vypovědět pouze písemnou formou emailem na info@vzdelaniprovas.cz nebo poštou na adresu sídla společnosti.

  1. a) v době delší, než 10 pracovních dnů před zahájením kurzu není žádný storno poplatek. Zájemci bude vrácena celá výše zaplaceného kurzovného,
  2. b) v době kratší, než 10 pracovních dnů, ale delší než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 20 % z celkové ceny kurzu, minimálně však 1 000 Kč. Zájemci bude vrácená celá výše zaplaceného kurzovného po odečtení storno poplatku.
  3. c) v době kratší, než 5 pracovních dnů, ale delší než 2 pracovní dny před zahájením kurzu činí storno poplatek 50 % z celkové ceny kurzu, minimálně však 1 000 Kč. Zájemci bude vrácená celá výše zaplaceného kurzovného po odečtení storno poplatku.
  4. d) v době 2 a méně pracovních dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 100 % z celkové ceny kurzu.

Zaplacené kurzovné, nebo jeho část, bude vráceno Zájemci na bankovní účet, ze kterého platba byla připsaná na účet VpV pokud se Zájemce a VpV nedohodnou jinak.

6.2. Absence

V případě nepřítomnosti Zájemce na probíhající výuce nevzniká Zájemci žádný nárok na finanční kompenzaci. V případech dočasné pracovní neschopnosti nebo jiných závažných důvodu se mohou VpV a Zájemce dohodnout na náhradě zameškané výuky. V případě absence musí Zájemce neprodleně informovat VpV.

6.3. Zrušení výuky

VpV si vyhrazuji právo z důvodu technických, organizačních, případně jiných neočekávaných důvodů, ale zejména při nedostatečném počtu zájemců, zrušit plánovaný termín výuky. O případném zrušení kurzu bude Zájemce informován telefonicky nebo e-mailem. Zájemcům bude nabídnut náhradní termín nebo bude kurzovné vráceno v plné výši bez jakýchkoliv storno poplatků. Na jiné plnění nevzniká Zájemci nárok.

6.4. Změna výuky

VpV si vyhrazuji právo z důvodu technických, organizačních, případně jiných neočekávaných důvodů, změnit plánovaný termín výuky nebo lektora. O případné změně termínu kurzu bude Zájemce informován telefonicky nebo e-mailem.

6.5. Certifikáty a Osvědčení

Zájemce po absolvování kurzu obdrží Certifikát o absolvování kurzu.

U akreditovaných kurzů při splnění podmínek akreditace obdrží Zájemce Osvědčení o rekvalifikaci. Podmínky akreditace jsou uvedené na www.vzdelaniprovas /informace/podminky-akreditace

6.7. BOZP a PO

Zájemce při zahájení kurzu bude poučen o pravidlech BOZP a PO v prostorách VpV, což stvrdí svým podpisem. Tato pravidla je povinen bezpodmínečně dodržovat. V opačném případě může být Zájemce z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení Kurzovného a jakéhokoliv jiného plnění.

6.8. Výuka na počítačích

Zájemce při zahájení výuky na počítačích bude seznámen s pravidly práce s IT vybavením, což stvrdí svým podpisem. Tato pravidla je povinen bezpodmínečně dodržovat. V opačném případě může být Zájemce z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení Kurzovného a jakéhokoliv jiného plnění.

6.9. Kombinovaná forma studia

Délka kombinované formy studia je určená na maximálně 12 měsíců. Zájemce může požádat VpV o individuální prodloužení. Nesplnění podmínek ukončení kurzu v daném čase nezakládá nárok Zájemce o vrácení části ceny kurzu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k charakteru uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Zájemce, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od zaslání přihlášky. Odstoupení od smlouvy lze učinit pouze písemně na email info@vzdelaniprovas.cz nebo poštou na adresu sídla společnosti. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude VpV zaslána zaplacená výše kurzovného na bankovní účet Zájemce, ze kterého platba byla připsaná na účet VpV pokud se Zájemce a VpV nedohodnou jinak.

V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již kurz zahájen, nebude moci Zájemce od této smlouvy odstoupit.

VpV mohou z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají Zájemci, kteří se přihlásili dříve a mají kurz plně zaplacen. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet VpV.

V případě, že Zájemce svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, lektorů či VpV nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu, má VpV právo od smlouvy uzavřené s tímto Zájemcem odstoupit. V případě takového odstoupení nemá Zájemce nárok na vrácení Kurzovného ani jiné plnění. Zde uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového Zájemce k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

Dále má Zájemce, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zájemce umožní VpV plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Zájemce bere na vědomí, že VpV jsou oprávněny postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Zájemce je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu VpV. Klient bere na vědomí, že veškeré studijní materiály a pomůcky, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů, jsou duševním vlastnictvím VpV a podléhají autorskoprávní ochraně.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

VpV je oprávněna tyto VOP kdykoliv změnit. Původní VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP novějších.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2020 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách VpV.